Omladinska banka Doboj Jug osnovana je u martu mjesecu 2010. godine, potpisivanjem Sporazuma između Fondacije Mozaik i Općine Doboj Jug.

Omladinskom bankom Doboj Jug, uz podršku Fondacije Mozaik i Općine Doboj Jug, upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina, sa područja općine Doboj Jug, koji su izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova i koji imaju ulogu na osnovu prioriteta i potreba mladih, da raspisuju konkurse i odlučuju o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih u općini Doboj Jug.

Fond Omladinske banke zajednički obezbjeđuju Fondacija Mozaik i Općina Doboj Jug.

Omladinska banka Doboj Jug u toku 2010. i 2011. godine podržala je 24 projekata neformalnih grupa mladih, čija je ukupna vrijednost bila 72.058 KM (33.728 KM iz Fonda Omladinske banke, a 38.330 KM su obezbijedile neformalne grupe mladih u zajednici).

Šta omladinska banka podržava?        

  • Projekte koji se realiziraju na području općine Doboj Jug s ciljem jačanja saradnje i poboljšanje života mladih na bilo koji način
  • Orginalne, zanimljive i korisne projekte koji podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive
  • Projekte koji odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaja na lokalnu zajednicu, a posebno ruralne sredine
  • Projekti iz oblasti:informisanja mladih i participacije, omladinski rad i organizovanje, zdravstvena zaštita, socijalni položaj, omladinsko poduzetništvo, kultura i obrazovanje, mobilnost i slobodno vrijeme mladih, zaštita životne sredine
  • Projekti koji imaju jasnu ideju, cilj i plan realizacije, određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta, ispunjavaju kriterije ( ko i šta) za podršku iz fonda Omladinske banke, jasno definisan i tačan budžet i predati prije isteka roka za prijavljivanje.

Napomena: Omladinske banke nisu formalno registrovane. Osnivaju ih i obezbjeđuju finansijska sredstva Općine u suradnji sa Fondacijom Mozaik. Omladinskom bankom upravljaju timovi mladih ljudi odabrani javnim pozivom i edukovani kroz program Fondacije Mozaik

https://www.facebook.com/OBDobojJug